بانک ملت استان خراسان رضوی، دانشگاه خیام مشهد را به سامانه مدیریت حساب های بانکی مجهز کرد.