عملکرد بانک ملت در استان های مختلف کشور از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی مورد قدردانی قرار گرفت.