معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت با ارسال لوح سپاسی از مدیرعامل بانک ملت قدردانی کرد.