بانک ملت نسبت به ایجاد یک قسمت خدمات ویژه در بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان شیروان استان خراسان شمالی اقدام کرد.