بانک ملت قرعه کشی ویژه دوره شش ماهه( بهمن 89 تا تیر 90) پرداخت الکترونیک بهای سوخت را برگزار کرد.