اداره کل حراست بانک ملت با هدف پاسخگویی هرچه بیشتر به مشتریان، سامانه ارتباط مردمی را راه اندازی کرد.