بانک ملت در فهرست 10 شرکت برتر بورس از لحاظ تعداد معامله در ماه گذشته قرار گرفت.