مدرسه اهدایی بانک ملت به منطقه ای محروم در استان هرمزگان ساخته و آماده بهره برداری شد.