بانک ملت نسبت به ایجاد یک باجه جدید و خزانه ارزی در استان کردستان اقدام کرد.