شمار کارت های الکترونیک صادره از سوی بانک ملت تا پایان فروردین ماه سال جاری از مرز 31 میلیون و 500 هزار فقره گذشت.