بانک ملت استان کرمانشاه، نسبت به نصب و راه اندازی سامانه مدیریت حساب های بانکی در چند مرکز جدید در این استان اقدام کرد.