بانک ملت استان خراسان رضوی با هدف ارائه خدمات ویژه به مشتریان، سیستم پرداخت ویژه و انتقال وجه در سامانه محب را برای آستان قدس مشهد راه اندازی کرد.