بانک ملت با هدف خدمات رسانی هرچه بیشتر به مسافران، یک باجه ویژه ارزی در فرودگاه بین المللی تبریز دایر کرد.