بانک ملت استان کردستان به صورت فعال در نمایشگاه الکامپ سنندج حضور پیدا کرد.