بانک ملت استان یزد نسبت به نصب و راه اندازی سامانه مدیریت حساب های بانکی در 8 مرکز پزشکی این استان و سپس آموزش دست اندرکاران این مراکز اقدام کرد.