ساختمان های جدید دو شعبه بانک ملت در شهر بندرعباس استان هرمزگان به صورت رسمی افتتاح شد.