بانک ملت از لحاظ درصد رشد منابع در میان بانک های استان قم، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.