بانک ملت با ارائه عملکردی مطلوب، از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی در استان های مختلف، مورد قدردانی قرار گرفت.