ساختمان جدید شعبه فرخی یزدی بانک ملت در شهر یزد به صورت رسمی گشایش یافت.