مدیرعامل بانک ملت یکی از مشکلات اصلی در بحث تامین مالی را، وجود مدل های قدیمی مدیریت مالی در بنگاه های اقتصادی ذکر کرد و گفت: تاسیس مرکز خدمات مالی در کنار سازمان مدیریت صنعتی از راهکارهای موثر در ایجاد مدیریت مالی است که توسعه این مرکز به طراحی مدل های جدید در تامین مالی کمک خواهد کرد.