سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) با ارسال لوح سپاسی، از مدیرعامل بانک ملت به عنوان حامی کارآفرینان امداد قدردانی کرد.