بانک ملت فرهنگ سازی استفاده از سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت را در دستور کار قرار داد.