مسوولان دستگاه های اجرایی و شرکت ها، بر عملکرد مطلوب بانک ملت در بخش های مختلف، مهر تایید زدند.