بانک ملت نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری خود را تا 20 درصد افزایش داد.