بانک ملت استان یزد نسبت به راه اندازی سامانه مدیریت حساب های بانکی در مراکز پزشکی این استان اقدام کرد.