سامانه محب بانک ملت در سه سازمان بزرگ در استان های بوشهر و ایلام به بهره برداری رسید.