بانک ملت استان هرمزگان نسبت به ایجاد پایگاه سیار اتصال کارت سوخت به کارت های بانکی و شارژ کیف پول کارت هوشمند سوخت در این استان اقدام کرد.