بانک ملت به عنوان تنها بانک کشور در همایش صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی حضور پیدا کرد.