بانک ملت، سازمان های مختلف را در دو استان کشور، به سامانه مدیریت حساب های بانکی مجهز کرد.