مدیریت های شعب بانک ملت در استان های مختلف، نسبت به نصب چند دستگاه خودپرداز در این استان ها اقدام کردند.