بانک ملت به عنوان تنها بانک کشور، به صورت فعال در جشنواره بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار حضور پیدا کرد.