مسوولان دستگاه های اجرایی و مشتریان کلیدی در استان های مختلف، عملکرد بانک ملت را مطلوب ارزیابی کردند.