جشنواره زمستانی باشگاه مشتریان ملت با سه دستگاه مزدا3 جدید به عنوان جوایز ویژه و هزاران میلیارد ریال جوایز نقدی دیگر شروع شد.