وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مدیرعامل بانک ملت به دلیل حمایت این بانک از بخش سلامت کشور تجلیل کرد.