بانک ملت سپرده ارزی جدیدی را با نرخ های سود ویژه طراحی و به مشتریان ارائه کرد.