عملکرد بانک ملت در استان های مختلف از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی مورد سپاسگزاری قرار گرفت.