شرکت ها و سازمان های مختلف در استان های یزد و کهگیلویه و بویراحمد به سامانه محب بانک ملت مجهز شدند.