فرماندار میناب از عملکرد بانک ملت در ارائه خدمات بانکی به مردم این شهرستان اظهار رضایت کرد.