بانک ملت با هدف دستگیری از دانش آموزان مناطق محروم کشور، آموزشگاهی را در روستای محروم ترکمان ارومیه احداث کرد.