بانک ملت، طرح سپرده موج را با شرایط جدید در شعب و باجه های سراسر کشور عملیاتی کرد.