مسوولان دستگاه های اجرایی مختلف در استان های هرمزگان و ایلام از عملکرد این بانک اظهار رضایت کردند.