عملکرد بانک ملت در استان کرمان از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی استان مورد قدردانی قرار گرفت.