باجه شرکت بیمه ما (ملت ایران) در شعب منتخب بانک ملت در استان فارس راه اندازی شد.