مسوولان دستگاه های اجرایی در استان های خراسان شمالی و گلستان ، عملکرد بانک ملت را مورد ستایش قرار دادند.