بانک ملت با ارائه طرح سپرده هدف به مشتریان، تجربه دوران طلایی سپرده گذاری را برای آنان به ارمغان آورد.