تعداد کارت های الکترونیک صادره از سوی بانک ملت در سراسر کشور از 28 میلیون فقره عبور کرد.