بانک ملت بیش از 27 درصد ضمانتنامه های بانکی استان خراسان شمالی را صادر کرد.