شمار خودپردازهای نصب شده از سوی بانک ملت در سراسر کشور به سه هزار دستگاه افزایش یافت.