بانک ملت استان قزوین در نشست علمی صنعت و امنیت اجتماعی در محل دانشگاه علوم پزشکی این استان حضور پیدا کرد.