امام جمعه شهرکرد از اقدامات بانک ملت در جهت تامین زمینه های ایجاد شغل و رفاه مردم قدردانی کرد.